Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Institucionalna podrška

  Opis: 

  Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a.

  Period realizacije:

  01/04/2019 – 31/03/2021

  Donator:

  Fond braće Rokfeler

 2. Zapadni Balkan i proces pristupanja EU: Primjena političkih kriterijuma

  Opis:

  Istraživanje o napretku zemalja regiona u ispunjavanju političkih kriterijuma na putu ka Evropskoj uniji (EU) radimo u saradnji sa kolegama iz nevladinih organizacija CRTA (Srbija), Metamorfozis (Makedonija) i Zašto ne? (Bosna i Hercegovina). Na osnovu seta indikatora ispitujemo kvalitet strateškog i pravnog okvira, institucionalnog kapaciteta kao i ostvarenih rezultata u šest oblasti: izbori, pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, mediji i reforma javne uprave.

  Period realizacije:

  15/10/2019-14/10/2020

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Norveške

   

 3. Jačanje javnog integriteta u Crnoj Gori

  Opis:

  Kako bi doprineli izgradnji poverenja građana u slobodne i fer izbore i demokratske procese, pratićemo sprovođenje zakona i performanse ključnih institucija i aktera izbornog procesa. Uz to, težimo unapređenju mehanizama za sprečavanje i otkrivanje korupcije kroz analizu politike i povećane kapacitete Agencije za borbu protiv korupcije. Takođe želimo kreirati okruženje za dijalog između državnih, političkih i civilnih društava o institucionalnom, političkom i izbornom integritetu u Crnoj Gori.

  Period realizacije:

  01/12/2019 – 30/11/2021

  Donator:

  Ambasada Kraljevine Holandije

 4. Unapređenje istražnih kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva

  Opis:

  Cilj ovog projekta je poboljšanje finansijskih istraga i suzbijanje pranja novca u Crnoj Gori, uticajem na javne politike i poboljšanjem istražnih kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva. To postižemo povećanjem znanja zainteresovanih strana i javnosti o stanju u oblasti pranja novca i finansijskih istraga, uz preporuke za unapređenje. Takođe, radimo na unapređenju vještina i kapaciteta tužilaštva za suočavanje sa izazovima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

  Period realizacije:

  13/12/2018 – 31/05/2020

  Donator:

  Američka ambasada u Podgorici – Biro Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL)

   

 5. Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave

  Opis:

  CDT zajedno sa partnerima iz regionalne mreže NVO ACTION SEE – NVO CRTA iz Srbije, Metamorfozis fondacija iz Sjeverne Makedonije i Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, sprovodi istraživanje o nivou otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu kroz Regionalni indeks otvorenosti.

  Cilj ovog istraživanja je da doprinese implementaciji reformi u radu javne uprave, utiče na jačanje principa dobrog upravljanja i pomogne samim institucijama da ih efikasnije primjene u svom radu.

  Period realizacije:

  01/10/2019 – 30/09/2021

  Donator:

  Nacionalna zadužbina za demokratiju

   

 6. Otvoreno pravosuđe

  Opis:

  Kroz projekat „Otvoreno pravosuđe“ smo realizovali istraživačke i zagovaračke aktivnosti kojima smo doprinijeli povećanju otvorenosti pravosudnih instiucija što je neposredno povezano sa jačanjem povjerenja javnosti u pravosuđe. Sajt: http://www.otvorenopravosudje.cdtmn.org/

  Period realizacije:

  25/12/2018 – 25/03/2020

  Donator:

  Ministarstvo pravde

   

 7. Rješavanje pitanja toka korozivnog kapitala

  Opis:

  Projekat ima za cilj uključivanje privatnog sektora i šire javnosti u informisanje o korozivnom kapitalu; omogućavanje konsenzusa privatnog sektora o preporukama koje će zagovarati i nastojati dobiti podršku državnih službenika na Balkanu; i stvaranje sveobuhvatnih smjernica za ostale reformatore širom svijeta kako bi se povećala transparentnost u visokorizičnim korozivnim prilivima kapitala.

  Period realizacije:

  11/07/2019 – 30/06/2020

  Donator:

  CIPE

 8. Reforma javne uprave: strateško upravljanje promjenama

  Opis:

  Projekat “Reforma javne uprave: strateško upravljanje promjenama” usmjeren je na praćenje i kvalitativnu analizu procesa reforme javne uprave. Fokus je stavljen na dvije važne oblasti reforme, i to: razvoj i koordinaciju javnih politika i strateško upravljanje procesom reforme javne uprave i finansijska održivost.

  Period realizacije: 

  01/12/2018 – 20/12/2019

  Donator:   

  EU

 9. Liderska akademija za razvoj

  Opis: 

  Prestižnu Liderska akademija za razvoj vodi svjetski poznati politikolog Frensis Fukujama i profesori Kent Viver i Elena Panaritis.

  Organizatori programa su Ekonomski fakultet i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uz podršku Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Univerziteta Stanford (CDDRL), Balkanskog fonda za demokratiju i Njemačkog Maršal fonda SAD-a.

  Intenzivni petodnevni trening bavi se dominantno izazovima sa kojima se donosioci odluka susreću prilikom inicijativa za reformu politika, promjenom ponašanja različitih ciljnih grupa, kao i izgradnjom kapaciteta država.

  Period realizacije:  

  01/04/2019 – 31/07/2019        

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju

 10. Promovisanje otpornih ekonomija na Zapadnom Balkanu kroz unapređenje upravljanja

  Opis:

  Kroz projekat “Promovisanje otpornih ekonomija na Zapadnom Balkanu kroz unapređenje upravljanja” istraživali smo ruski ekonomski uticaj u regionu Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, Makedonija i BiH). Istraživanje smo sproveli u saradnji sa Centrom za studije demokratije iz Sofije, a uz podršku Centra za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE) iz Vašingtona.

  Trajanje projekta:

  01/05/2018 – 31/01/2019

  Donator:

  Centar za međunarodno privatno preduzetništvo