Close

CDT je nevladina organizacija koja kroz razvoj i podsticanje dijaloga, edukaciju političkih aktera, istraživanje, zagovaranje i monitoring institucija, procesa i politika, radi na unapređenju demokratije u Crnoj Gori koju odlikuju poštena i odgovorna vlast, dinamično civilno društvo, kao i aktivni i informisani građa.

Crna Gora kao građansko društvo, društvo znanja i jednakih šansi, zasnovano na demokratskim vrijednostima i tekovinama.

   
OK
Close

SKUPŠTINA je najveći organ CDT-a i čine je svi članovi/ice organizacije. Na redovnim ili vanrednim sjednicama, koje su javne, Skupština donosi Statut, usvaja plan rada i razvoja i finansijski izvještaj organizacije. Takođe, bira članove/ice Upravnog i Nadzornog odbora. Redovna Skupština se održava jednom godišnje (u periodu od 1. aprila do 15. maja).

Članovi/ce Skupštine su:

 • Aida Ramusović
 • Aleksandar Perović
 • Ana Kovačević – Kadović
 • Ana Peković
 • Anđelija Lučić
 • Biljana Pejović
 • Biljana Jovanović
 • Blažo Crvenica
 • Bojan Baća
 • Bojan Božović
 • Bojan Spaić
 • Bojan Tešić
 • Damir Krpuljević
 • Darko Blagojević
 • Darko Ivanović
 • Dragan Koprivica
 • Dražen Žujović
 • Đorđije Brkuljan
 • Ivana Drakić
 • Katarina Jović – Martinović
 • Marija Mirjačić
 • Marina Božović
 • Milica Bogdanović
 • Milica Kovačević
 • Milivoje Krivokapić
 • Milovan Papić
 • Milanka Jokanović
 • Milana Čabarkapa
 • Miroslav Šćepanović
 • Tamara Bulajić
 • Tatjana Koprivica
 • Zoran Rakočević

NADZORNI ODBOR (NO) je tročlani organ CDT-a koji bira Skupština na period od dvije godine. Članovi/ice ne smiju biti zaposleni u organizaciji niti od CDT-a primati bilo kakav oblik finansijske pomoći. Ovaj organ nadzire poslovanje i korišćenje imovine i finansija CDT-a, tumači Statut i nadzire njegovu primjenu. Takođe, daje saglasnost na predlog odluke Upravnog odbora o visini članarine, kao i mišljenja, savjete i preporuke u vezi sa predmetima sukoba interesa i utvrđivanja nadležnosti organa organizacije. Članovi/ice ovog organa nadziru izvršavanje odluka organa CDT.

Članovi/ice NO su:

 • Ana Kovačević-Kadović
 • Katarina Jović -Martinović
UPRAVNI ODBOR (UO) je organ CDT-a koji donosi strateške odluke u organizaciji. Pet članova/ica UO su zaduženi za upravljanje poslovima kojima se obezbjeđuje efikasna primjena plana rada i razvoja organizacije odnosno uspješno ostvarivanje aktivnosti u vezi sa njenim ciljevima i djelatnostima. Članove/ice UO koje bira Skupština na period od dvije godine odlučuju o formiranju radnih tijela organizacije. Oni podnose Skupštini na usvajanje plan rada i razvoja CDT-a, kao godišnji izvještaj o radu i o finansijama organizacije.
UO čine:
 • Milica Kovačević (predsjednica)
 • mr Tatjana Koprivica (zamjenica predsjednice)
 • mr Aida Ramusović
 • mr Bojan Božović
 • dr Bojan Spaić
OK
Close

Statut CDT-a je najvažniji akt organizacije kojim se uređuje naziv i sjedište ove NVO, unutrašnja organizacija, organi upravljanja i kontrole, njihove nadležnosti, kao i način izbora njihovih članova.

Statutom su propisani ciljevi i djelatnosti organizacije, način finansiranja, prestanak rada i raspolaganje imovinom, kao i mnoga druga pitanja koja su od značaja za djelovanje i rad CDT-a.

Imenovanje zastupnika 
Rješenje o osnivanju 
Statut 
OK
Close

CDT se od osnivanja zalaže za unaprijeđenje transparentnosti, pa tako svoj rad i programske aktivnosti čini dostupnim javnosti.

Osim toga, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, NVO koja je tokom kalendarske godine, po svim osnovama, ostvarila prihod veći od 10 hiljada eura dužna je da godišnji finansijski izvještaj, usvojen od nadležnog organa te organizacije, objavi na svojoj internet stranici, u roku od deset dana od dana usvajanja izvještaja.

Pogledajte godišnje izvještaje o radu CDT-a, koji sadrže osnovne aktivnosti organizacije, kao i pregled prihoda i rashoda.

Izvještaj o radu za 2015. 

http://reportcdt.pageflow.io/cdt_report#48421
Izvještaj o radu za 2014. 
Izvještaj o radu za 2013. 
Izvještaj o radu za 2012. 
Izvještaj o radu za 2011. 
OK
Close
Dragan Koprivica
izvršni direktor
Milica Kovačević
predsjednica
Biljana Pejović
zamjenica izvršnog direktora
Anđelija Lučić
program koordinatorka
Đorđije Brkuljan
član Izvršnog odbora
Milica Bogdanović
članica Izvršnog odbora
Damir Dautović
IT Administrator / web developer
Milena Gvozdenović
PROJEKT KOORDINATORKA
Aleksandra Grdinić
asistentkinja projekt koordinatora
Jelena Tošković
grafička dizajnerka
Tereza Vujošević
pripravnica
Milenko Okuka
pripravnik
OK
Close
Ovdje možete naći informacije o nabavkama CDT-a:
Poziv za dostavljanje ponude za četiri laptop računara
Konkurs za izradu sajta
Tender za istraživanje 
OK
Close

Pored objavljivanja godišnjih izvještaja o radu, naša organizacija objavljuje i tekuće projekte, iznose sredstava i donatore u cilju dostizanja potpunih standarda transparentnosti rada NVO-a.

Lista aktuelnih projekata 
 
OK

dupikt1Dobro upravljanje

Za otvorenost i odgovornost u politici i upravljanju

Centar za demokratsku tranziciju

 •    dr Vukašina Markovića bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora
 •   +382 20 234 522
 •   cdtmn@t-com.me

Info Centar o evroatlantskim integracijama

clicking on ".vizijaimisija" adds class "open" on "#overlay-vizija" clicking on ".organi" adds class "open" on "#overlay-organi" clicking on ".akti" adds class "open" on "#overlay-akti" clicking on ".izvjestaj" adds class "open" on "#overlay-izvjestaj" clicking on ".tim" adds class "open" on "#overlay-tim" clicking on ".nabavke" adds class "open" on "#overlay-nabavke" clicking on ".projekti" adds class "open" on "#overlay-projekti" clicking on ".close, .confirm" removes class "open" on "#overlay-vizija" clicking on ".close, .confirm" removes class "open" on "#overlay-organi" clicking on ".close, .confirm" removes class "open" on "#overlay-akti" clicking on ".close, .confirm" removes class "open" on "#overlay-izvjestaj" clicking on ".close, .confirm" removes class "open" on "#overlay-tim" clicking on ".close, .confirm" removes class "open" on "#overlay-nabavke" clicking on ".close, .confirm" removes class "open" on "#overlay-projekti"