Projekti

projekti

Opis:

Nakon sprovedenog monitoringa o transparentnosti tužilaštava, CDT je u saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom pokrenuo novu inicijativu. Njen cilj je da doprinese unapređenju transparentnosti i odgovornosti državnih tužilaštava kroz sprovođenje niza aktivnosti za jačanje kapaciteta njihovih kapaciteta.

Period realizacije projekta:

2015 – 2016. godine

Donator:

Fond braće Rokfeler

Opis:

Kroz ovu inicijatvu CDT podstiče građanski aktivizam i jača povjerenja između građana i lokalnih institucija kroz sprovođenje participativnog budžetiranje u Glavnom gradu. U okviru ovog projekta CDT sprovodi javne rasprave u pet mjesnih zajednica kako bi građane informisali o procesu kreiranja budžeta i dali im priliku da daju konkretne predloge šta bi Glavni grad trebalo da finansira u njihovoj mjesnoj zajednici. Nakon javnih rasprava, CDT će izraditi analizu potreba građana i dostaviti ih Glavnom gradu i odbornicima u lokalnom parlamentu.

Period realizacije projekta:

2015. – 2016. godine

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Opis:

Projekat je za cilj imao sprovođenje monitoringa o tome kako se primjenjuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama i koliko ga institucije (ministarstva, organi u sastavu ministarstava i samostalni organi) poštuju. U okviru projekta je urađena analiza pravnog okvira, kao i metodologija za sprovođenje monitoringa u ovoj oblasti.

Period realizacije projekta:

2014.- 2015. godine

Donator:

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije posredstvom Britanske ambasade Podgorica

Sajt:

www.cdtmn.org/spi

 

Opis:

Projekat je za cilj imao utvrđivanje nivoa transparentnosti sudova, tužilaštva i Uprave policije kroz izradu metodologije i kreiranje preporuka za unapređenje transaprentnosti u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama. Monitoringom je  obuhvaćeno: 15 Osnovnih sudova, 2 Viša suda, Apelacioni sud, Vrhovni sud, 13 Osnovnih državnih tužilaštava, 2 Viša državna tužilaštva, Vrhovno državno tužilaštvo i Upravu policije. Ovim projektom, CDT je sa partnerima radio na jačanju kapaciteta tužilačkog sistema.

Period realizacije projekta:

2013. – 2014. godine

Donator:

Stejt department Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), preko Ambasade SAD-a

Sajt:

http://www.otvorenopravosudje.cdtmn.org/

Opis:

Projekat je za cilj ima izgradnju kapaciteta nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope za izradu analiza, sprovođenje monitoringa i zastupanje politika, mjera i reformi u oblasti dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije. U okviru ovog projekta promovisan je dijalog između državnih institucija i NVO, a radilo se i na unapređenju ambijenta za razvoj građanskog aktivizma na regionalnom i državnom nivou.  Projektom je formirana i koalicija od 17 NVO iz Jugoistočne Evrope temeljena na zajedničkoj Strategiji i Akcionom planu.

Period realizacije projekta:

2013. – 2014. godine, 2018 – 2022.

Donator:

EU, Ministarstvo javne uprave Crne Gore

Sajt:

www.seldi.net

Opis:

Projekat je za cilj imao analizu primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama kroz izradu predloga praktične politike. U okviru ovog projekta analizirani su i zahtjevi koji proizilaze iz pravnih tekovina EU, a kao finalni proizvod razvijene su i konkretne preporuke i alternative postojećoj praksi primjene ovog Zakona.

Period realizacije:

2013. – 2014. godine

Donator:

European Fund for the Balkans

Opis:

Ovom inicijativom CDT je mjerio napredak u uvođenju standarda dobrog upravljanja u crnogorskim opština. POTEZ je pružio važne informacije lokalnim samoupravama i državnim organima o primjeni pravila dobrog upravljanja na lokalnom nivou i identifikovao ključne nedostatke i primjere dobre prakse kojima se trebarukovoditi u dostizanju demokratskih standarda. Najvažniji rezultat projekta je napredak u transparentnosti koje su jedinice lokalne samouprave ostvarile od objavljivanja preliminarnih rezultata istraživanja do finalnog istraživanja.

Period realizacije:

2010. – 2011. godine, 2013. godine

Donator:

Fondacija Institut za otvoreno društvo, UNDP kancelarija u Crnoj Gori

Opis:

Ovim projektom CDT je pratio kako se primjenjuju principi dobrog uprаvljаnjа u radu državnih organa nа nаcionаlnom nivou, kroz mjerenje i аnаlizu dostignućа državnih organa i to u dvije glаvne oblаsti – trаnspаrentnost rаdа i sаrаdnja sа civilnim društvom. DURBIN (Dobro upravljanje – bolje institucije) se fokusirao na jedan od ključnih izazova demokratizacije u Crnoj Gori – uspostavljanjem sistema dobrog upravljanja na nacionalnom nivou.

Period realizacije:

2012. i 2013. godine

Donator:

USAID posredstvom East West Management Institute

Sajt:

http://durbin.cdtmn.org/durbin/

Opis:

Ovom inicijativom CDT je nastojao da poveća nivo informisanosti građana i OCD-a o radu Vlade i Skupštine Crne Gore te informisanjem građana i OCD-a o procesu donošenja odluka i načinima na koje se građani i OCD mogu uključiti u proces. Važan dio projekta se odnosio na uvođenje standarda otvorenosti i transparentnosti u radu Vlade i Skupštine Crne Gore.

Period realizacije:

2011. – 2012. godine

Donator:

Delegacija EU u Crnoj Gori

Opis: 

Projekat ima za cilj promovisanje odgovornosti javnih funkcionera, partija, ali i svi hučesnika u političkom procesu koji su odgovorni građanima. Istinomjer je mjerio izjave nosilaca javnih funkcija – njihovu dosljednost, istinitost i ispunjenost obećanja, kao i ispunjenost predizbornih i potencijalno postizbornih obećanja partija koje su dobile mandat da vrše vlast.

Period realizacije: 

2012. i 2013. godine

Donator:

NED

Opis

Projekat za cilj ima edukovanje mladih birača o izbornom sistemu i proceduri glasanja. Kroz radionice i predavanja edukovano je više od šest hiljada maturanata koji su se upoznali sa osnovama izbornog zakonodavstva, biračkom pravu, proceduri glasanja, građanskom nadgledanju izbora i ulozi nevladinog sektora u toj oblasti.

Period realizacije:

2005. i 2006. godine, 2015. godine

Donatori:

NED, Komisija za raspodjelu djela prihoda od igara na sreću

Opis:

Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori , kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Period realizacije:

2015. do 2017. godine

Donator:

Ambasada Kraljevine Holandije