Sloboda informacija – bolja demokratizacija

Opis:

Projekat je za cilj imao analizu primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama kroz izradu predloga praktične politike. U okviru ovog projekta analizirani su i zahtjevi koji proizilaze iz pravnih tekovina EU, a kao finalni proizvod razvijene su i konkretne preporuke i alternative postojećoj praksi primjene ovog Zakona.

Period realizacije:

2013. – 2014. godine

Donator:

European Fund for the Balkans

Centar za demokratsku tranziciju