Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike

Opis:

Kroz implementaciju mjera predviđenih projektom, projektni tim će nastojati da doprinese povećanju izdvajanja budžetskih sredstava za programe namijenjene romskoj i egipćanskoj populaciji, povećanju transparentnosti ,efikasnijem radu institucija i organizacija, smanjenju potencijalne zloupotrebe fondova, uključivanju mjera za interaciju Roma i Egipćana u nacionalne politike.

Period realizacije projekta:

2017.

Donator:

Fondacija otvorenog društva

Centar za demokratsku tranziciju