DIK-a nam onemogućava cjelovito praćenje izbornog procesa

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Državnu izbornu komisiju (DIK) da nam hitno, u skladu sa zakonom i međunarodno prihvaćenim standardima posmatranja izbora, omogući neometan uvid u sve segmente izbornog procesa, uključujući i proces kandidovanja.

Naime, prošle sedmice CDT se obratio DIK za zahtjevom da kao ovlašćeni posmatrači izvršimo uvid u potpise na osnovu kojih se vrši potvrđivanje kandidatura za predsjednika. DIK nije pozitivno odgovorila naš zahtjev, već je najavila da će tražiti mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Ovim je komisija postupila suprotno sopstvenom ponašanju tokom prethodnih izbornih ciklusa, kada nam je ovaj uvid omogućen i kada smo otkrili masovne zloupotrebe podataka građana i falsifikovanje njihovih potpisa. Zato se bojimo, da ova naknadna pamet DIK, odnosno njihova zabrinutost  za poštovanje propisa o zaštiti ličnih podataka, zapravo jeste pokušaj da se spriječi otkrivanje sličnih pojava i ovoga puta. Dodatno nas čudi da DIK nije prioritet poštovanje Zakona o izboru odbornika i poslanika za čiju su primjenu jedino i nadležni.

DIK nam na ovaj način onemogućava blagovremeno izvršavanje zadataka posmatrača izbora, iako smo naglasili da cilj našeg zahtjeva nije uvid u lične podatke građana već ocjena vjerodostojnosti dokumentacije na osnovu koje se potvrđuju kandidature. Ovakav pristup je dodatno komičan u svijetlu činjenice da mi kao posmatrači imamo pravo pristupa biračkom spisku i svim podacima u njemu.

Službeno ovlašćenje za posmatranje izbora koje smo dobili od DIK, nam garantuje da možemo pratiti tok izbora i rad organa za sprovođenje izbora. Verifikacija potpisa podrške i potvrđivanje kandidatura je esencijalni segment rada izborne administracije, i uskraćivanjem uvida u potpise DIK onemogućava posmatračima suštinu njihovog posla.

Pored nacionalnog zakonodavstva, Crna Gora kao članica međunarodnih organizacija dužna je da poštuje i ratifikovane međunarodne ugovore i standarde ovih organizacija. Pravo na posmatranje izbora je garantovano još Dokumentom iz Kopenhagena OEBS-a, i razrađeno u brojnim dokumentima OEBS-a i Savjeta Evrope.

Obaveze OEBS-ovih država članica koje se odnose na demokratske izbore jasno propisuju da posmatračima mora biti omogućen efikasan pristup svim izbornim postupcima. Proces provjere autentičnosti potpisa koji podržavaju kandidaturu mora biti razuman i primjenjivan na nediskriminatoran način. Taj proces takođe mora biti transparentan, uključujući otvorenost za praćenje od strane predstavnika političkih stranaka/kandidata i izbornih posmatrača.

Kodeks dobrih praksi Venecijanske komisije takođe predviđa da posmatračima treba dati najširu moguću priliku da učestvuju u vježbi posmatranja izbora i da posmatranje ne smije biti ograničeno na sam izborni dan, već mora uključiti period registracije kandidata i, ako je potrebno, birača, kao i izbornu kampanju. Ovaj Kodeks takođe predviđa da zakon mora biti vrlo jasan u pogledu toga koja mjesta posmatrači nemaju pravo posjećivati, kako se njihove aktivnosti ne bi pretjerano ometale. Naš Zakon o izboru odbornika i poslanika ne poznaje nikakva ograničenja za posmatrače, i traženje ograničenja u drugim zakonima je klasična zloupotreba i narušavanje prava.

Na kraju, zahtijevamo od DIK da nam, kako to dolikuje profesionalnoj instituciji, u pisanoj formi odgovori na zahtjev za uvid u potpise jer ćemo svoja prava bratiti pred nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama.

Dragan Koprivica
Izvršni direktor CDT-a