Institucionalizovati borbu protiv stranog uplitanja

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je Skupštini Crne Gore ponovo uputio inicijativu za obrazovanje Odbora za praćenje inostranog uplitanja u demokratske procese (Odbor).

Pozivamo poslanike/ce da omoguće da se, ovoga puta, više od godinu nakon što smo se inicijalno obratili Skupštini, naš predlog nađe u parlamentarnoj proceduri. Iz dosadašnjih javno izrečenih stavova partija po ovom pitanju, te iz sadržaja razgovora sa predstavnicima/cama poslaničkih klubova u toku nekoliko prethodnih dana, uvjereni smo da za formiranje ovog Odbora postoji više nego dovoljna politička većina.

Osnivanje ovog Odbora i njegov aktivan rad bila bi jasna poruka da se Skupština, kao najvažnije političko tijelo, ne miri sa narušavanjem demokratskih procesa, bez obzira na to od koga ono dolazilo. Cilj je da rasprave o ovoj temi institucionalizuju i da se u narednom periodu one, sa svim zainteresovanim stranama, vode na ovom mjerodavnom mjestu.

Naš predlog pretpostavlja obrazovanje radnog tijela koje bi se, između ostalog, bavilo praćenjem eventualnih inostranih uplitanja u sve demokratske procese u Crnoj Gori i kontrolom učinaka Vlade na ovom polju.

Pored ovoga, predložili smo da Odbor utvrđuje moguća područja za koja bi bile potrebne zakonodavne i nezakonodavne mjere koje mogu dovesti do efikasnog odgovora na sistemsko ugrožavanje demokratskih procesa ne dovodeći pritom u pitanje ključne političke i medijske slobode.

Naša je inicijativa pripremljena po uzoru na Posebni komitet za strano miješanje u sve demokratske procese u EU (INGE), koji djeluje u okviru Evropskog parlamenta. Mandat INGE odbora je da radi na procjeni nivoa stranih prijetnji u različitim sferama: glavni nacionalni i evropski izbori širom EU; kampanje dezinformacija na tradicionalnim i društvenim medijima radi oblikovanja javnog mnijenja; sajber napadi koji ciljaju kritičnu infrastrukturu; direktna i indirektna finansijska podrška i ekonomska prinuda političkih aktera i subverzija civilnog društva.

Ovo je tema koja, bez ikakvih dilema, predstavlja oblast javnog interesa za funkcionisanje društva i demokratskih procesa pa se nadamo i značajnijoj političkoj podršci od većine koja je potrebna za izglasavanje našeg predloga.

Pozivamo poslanice i poslanike u Skupštini da ispune javno data obećanja i da daju podršku našem predlogu.

Dragan Koprivica
Izvršni direktor CDT-a