Povećati transparentnost izbornog procesa

Povećati transparentnost izbornog procesa

13/02/2018

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Državnu izbornu komisiju (DIK-a) i Agenciju za sprječavanje korupcije (ASK) da značajno povećaju transparentnost izbornog procesa i odgovorno pristupe obavljanju svih važnih aktivnosti koje se tiču predsjedničkih izbora.

DIK-a i u ovom izbornom procesu, nastavlja staru praksu neobjavljivanja svih važnih dokumenata.

Ovim načinom rada, DIK-a ne daje nikakav doprinos ispunjavanju preporuka koje je OEBS/ODIHR dao nakon parlamentarnih izbora 2016. godine.

OEBS/ODIHR je preporučio da se na sajtu DIK-e, u cilju unaprijeđenja transparentnosti i odgovornosti, te sticanja povjerenja učesnika izbornog procesa, blagovremeno objave sva relevantna dokumenta i odluke.

Važna preporuka iz 2016. godine je bila i da se sjednice DIK-e otvore za prisustvo medija. Iz komunikacije sa više medijskih kuća, CDT je dobio informaciju da ovakav poziv do sada nijesu dobili.

Bitan preduslov transparentnosti, odgovornosti i kontrole izbornog procesa se odnosi na preporuku OEBS/ODIHR za uvođenje javnog objavljivanja rezultata. Pozivamo DIK-u da na vrijeme pristupi pripremi ovih aktivnosti i time omogući da se u noći izbora objavljuju i zvanični rezultati.

ASK nije ispunila važnu obavezu objavljivanja Plana nadzora i kontrole koji su trebali da usvoje do 29. januara.

Na sajtu ASK-e objavljeno da je Savjet odlučio da odloži raspravu o ovom dokumentu za 19. februar.

Tako mjesec dana nakon raspisivanja izbora javnost nije upoznata sa tim kakvu kontrolu će ASK sprovoditi u kampanji niti kakav izvještaj se može očekivati.

Ovim se ozbiljno dovodi u pitanje način i kvalitet kontrole, ali i transparentnost kontrolisanja političkih subjekata u ovoj izbornoj kampanji.

Tvrdnje ASK-a da “svi poštuju zakon i da svi organi sve objavljuju”, nijesu u skladu sa dosadašnjim monitoringom CDT-a koji smo radili prethodne tri sedmice. Postoji značajan broj organa, preduzeća i institucija koje upošte ne poštuju svoje obaveze.

Veliki je broj i onih koje te obaveze ispunjavaju na način da jednostavnim pregledom sajtova nije moguće steći uvid u njihova trošenja ili putovanja.

Transparentnost nije obezbjeđena sve dok se potrebni dokumenti ne objavljuju u zakonskom roku, dok obveznici ne objavljuju potrebne dokumente na svojim sajtovima, iako ih dostavljaju ASK ili dok se podaci objavljuju neorganizovano, na zabačenim mjestima na sajtu, bez ikakvog reda.

Takođe, svi organi/preduzeća koja nemaju službena vozila ili nijesu izdavali putne naloge za tu sedmicu moraju to nedvosmisleno naglasiti na svojim veb sajtovima.

Podsjećamo da će transparentnost biti obezbijeđena tek kada svi budu objavljivali potpune informacije, pravovremeno, i na način koji podrazumijeva jednostavno pronalaženje i čitanje, ali i kad javno budu dostupna imena institucija i odgovornih lica koji krše zakon.

Naš monitoring radimo na reprezentativnom uzorku (od ukupno preko 400 obveznika zakona) pa posjedujemo snimke sajtova institucija na kojima se jasno vidi neispunjavanje zakonski obaveza. Ove snimke smo voljni podijeliti sa ASK i sa cjelokupnom javnošću.

Rezultati monitoringa za treću sedmicu

CDT je ove sedmice provjeravao da li su obveznici Zakona o finansiranju pollitičkih subjekata i izbornih kampanja ispunili svoje zakonske obaveze.

U odnosu na prvu sedmicu kada je samo 49 odsto obveznika objavljivalo informacije, sada Zakon poštuje 75 odsto njih. Iako je primjetno veće poštovanje Zakona, ipak procenat od 25 odsto obveznika koji krše Zakon veoma zabrinjava.

Monitoring je urađen u okviru projekta “Jačanje institucionalnog, političkog i izbornog integriteta u Crnoj Gori” koji je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Holandije.