Zakon koji škodi NVO sektoru

Zakon koji škodi NVO sektoru

26/05/2017

Nakon što je resorno ministarstvo povuklo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, Otvorena platforma izražava nadu da se tako može doći do racionalnog rješenja koje je prihvatljivo i koje osigurava razvoj NVO sektora i finansiranje aktivnosti koje su od javnog interesa.

Igor Milošević iz ADP “Zid” u ime Otvorene platforme smatra da je loše što se ovaj zakon više od dvije godine “rasteže” kroz javne rasprave koje ni na koji način ne služe za dobijanje predloga i argumentacije različitih grupa nevladinih organizacije koja bi ovaj zakonski akt učinili kvalitetnijim, već nametanju rješenja koja operativno i suštinski teško mogu biti osnov za kvalitetnu međusektorsku saradnju.

“Naprotiv, mišljenja smo da samo mogu biti osnov za dublju konfrontaciju. Pritisnuti nastojanjem da se okonča proces mrcvarenja civilnog sektora, Otvorena platforma je kroz vlastito formiranu radnu grupu predložila rješenje koje može da se približi kompromisu unutar civilnog sektora a bude sprovodljivo i korisno za ono zbog čega postoji civilni sektor – artikulisanju potreba građana, nuđenju rješenja problema i učešću građana u sprovođenju predloženih rješenja. Ovdje ponavljamo da je 177 organizacija koje su potpisnice inicijative, kroz dijalog pokrenut unutar Otvorene platforme zalažilo za rješenja u Zakonu o NVO koja će biti funkcionalna, primjenjiva i koja odgovaraju na potrebe aktera na koje se odnosi, a u skladu su sa dobrim primjerima iz uporedne prakse”, kazao je Milošević.

On je dodao da bi korekcije predloga Zakona koja “Otvorena platforma” predlaže osigurale dobijanje dugoročnog i kvalitetnog rješenja koje će osigurati razvoj participacije građana i odgovoriti potrebama doprinosa nevladinog sektora u razvoju i funkcionisanju zajednice.

“Ovo je interes, kako institucija, tako i građana i NVO koje u značajnoj mjeri zastupaju njihove interese. Neafirmativni ambijent u kojem se nalaze nevladine organizacije može dovesti do smanjenja kvaliteta života građana u Crnoj Gori, izostanka demokratskih principa funkcionisanja, praćenja i unapređenja javnih politika”, navodi se u saopštenju.

Milošević je rekao da je Otvorena platforma predložila rješenje koje zadržava pravo svim organima javne i lokalne uprave da uz konsultacije sa NVO učestvuje u programiranju prioriteta sa saradnju i finansiranje ali ponudila i državnu fondaciju čiji bi se rad regulisao posebnim zakonskim aktom koji bi sadržavao većinu odredbi koje su u ovom trenutku neusaglašene kao što su potreba postojanja komisija, kriterijumi za nezavisne evaluatore, broj konkursa, način učešća NVO u praćenju procesa saradnje i finansiranja projekata, programa i servisa.

“Ono što je novina predloga amandmana je način finansiranja – umjesto izdvajanja po modelu % iz tekućeg budžeta, predloženo je da se sredstva za finansiranje projekata, programa i servisa nevladinih organizacija osiguravaju iz realnih prihoda budžeta – iz zbirnog iznosa visine poreza na primanja zaposlenih i angažovanih u nevladinim organizacijama koje su NVO uplatile u toku godine koja prethodi godini u kojoj se vrši obračun i 50% ukupnog iznosa koncesionih naknada od igara na sreću za isti vremenski period”, kazao je Milošević.

On je dodao da je pored ovog predloženo i niz drugih rješenja:

“a) Registar NVO koji će biti u funkciji praćenja parametara razvoja, barem onog dijela koji izrazi spremnost da dobija sredstva iz budžeta, ali i baze koja će olakšati administrativne poslove nevladinim organizacijama, a sve u skladu sa Strategijom za razvoj NVO;
b) Jasne upute za uspostavljanje saradnje i finansiranje neprofitnog sektora od strane javnih preduzeća;
c) Fleksibilnost u omogućavanju dohodovnih aktivnosti koje su u svrhu održivosti nevladinih organizacija ;
d) Postojanje jasne adrese u vidu Ministarstva koje će se zalagati za horizontalnu komunikaciju i ostvarivanje interesa građana i nevladinog sektora u politikama koje nisu pod resornim ministarstvom (poreska politika i olakšiće, mjerenje uticaja neprofitnog sektora, korišćenje prostora,i sl);

“Civilnom sektoru nije potrebno prenormirano zakonsko rješenje, naročito u segmentu rješenja koja nisu testirana, već rješenja koja bi kroz izradu novih zakonskih i pozakonskih akata bila promjenjiva u skladu sa praksom”, zaključio je Milošević.