Kako da MEP postane moderna institucija

Kako da MEP postane moderna institucija

28/03/2017

Novoformirano Ministarstvo evropskih poslova (MEP), koje ima ključnu ulogu u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, mora uspostaviti novi način komunikacije sa javnošću koji je usklađen sa modernim trendovima i aktuelnim dešavanjima.

Nova uloga ovog Ministarstva, ali i novi impulsi i dešavanja na domaćem i međunarodnom planu od ove institucije zahtijeva odlučniju akciju.

Zato imperativ Ministarstva u narednom periodu mora biti korišćenje savremenih komunikacionih rješenja, povećanje transprentnosti i objavljivanje važnih informacija o radu ministarstva, kao i promjena birokratskog načina komuniciranja ovih tema.

Takođe, promjene u radu ove institucije trebalo bi da budu podstrek da se ta promjena počne dešavati i u dosta nerazvijenom komunikacionom sistemu organa izvršne vlasti.

Kako bi trebalo da izgleda otvorena, moderna i dinamična institucija, CDT je predstavio u predlogu praktične politike „Preporuke za poboljšanje komunikacije Ministarstva evropskih poslova“ >>>

Analiza ključnih dokumenata za komuniciranje o evropskim integracijama, koja je prethodila izradi ovog predloga praktične politike, pokazala je da se domaće institucije ne komuniciraju o aktuelnim temama i izazovima sa kojima se suočavaju zemlje EU, a koje mogu imati uticaj na crnogorsko društvo i život građana kao što su migrantska kriza, problem terorizma, budućnost Evrope itd.

U komuniciranju o procesu evropskih integracija koriste se protokolarne i birokratske informacije i govori se o koristima koje će CG imati ulaskom u EU, umjesto o približavanju evropskog načina života i aktuelnim evropskim temama crnogorskim građanima, na način na koji to države članice EU čine svojim građanima.

Takođe, iako istraživanja pokazuju da je stav građana CG o EU dominantno pozitivan, neki drugi pokazatelji ukazuju na potrebu za promjenom pristupa.

U sklopu savremenih dešavanja na globalnoj političkoj sceni, i u CG se nude neki drugi uticaji i alternativni putevi i koncepti. Oni najčešće nijesu dobro obrazloženi, niti detaljno objašnjeni i odušu populizmom i nerealnim očekivanjima.

Zato u MEP u narednom periodu mora revidirati aktuelnu Strategiju informisanja javnosti o pristupanju CG EU i građane objektivno informisati o najvažnijim temama u EU.

Takođe, kako bi se utvrdilo da li planirane i sprovedene aktivnosti zaista doprinose ispunjavanju ciljeva koji su zacrtani Strategijom, ova institucija mora uspostaviti mehanizam evaluacije koji će sadržati pokazatelje uspješnosti odnosno efektne urađenog.

Krši se Zakon

Kada je u pitanju transparentnost rada ove institucije, CDT je utvrdio da je veb stranica redovno ažurirana, ali je još uvijek u fazi izrade.

Međutim, sajt je nepregledan, nije prilagođen korisniku.

Sadrži veliku količinu informacije i dokumenata o pregovaračkom procesu, ali one su često nekompletne ili neažurirane.

Na sajtu nema godišnjeg programa rada, spiska zaposlenih, budžeta, vodiča za pristup informacijama, čime se krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

MEP zato mora kontinuirano i pravovremeno da objavljuje sve relevantne informacije i podatke propisane Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i međunarodnim standardima.

Takođe, novu strukturu sajta eu.me je neophodno isplanirati kako bi se sadržaj uskladio sa trenutnom fazom odnosa između CG i EU.

Saradnja sa NVO forma, a ne suština

Kada je u pitanju saradnja sa civilnim društvom u procesu evropskih integracija, ona u ovom trenutku izgleda kao „moranje“ ili kao zadovoljavanje neprijatne obaveze ili puke forme.

Civilno društvo nije uključeno u reforme koje se sprovode u okviru procesa EU integracija na ravnopravnim osnovama jer im nije omogućen uvid u ekspertska mišljenja o usaglašenosti crnogorskog zakonodavstva sa EU standardima.

Otvorenost za saradnju sa civilnim društvom znači više od forme, od broja, statistike, konkursa ili izbora za tijela koja zadovoljaju pravila.

Civilno društvo treba uključiti u razgovore o politikama i dokumentima u početnim fazama izrade, kada se može izvršiti veći uticaj na oblikovanje politika i njihov konačni ishod.

Takođe, potrebno je i objaviti tablice uspjeha, koje Vlada dostavlja Evropskoj komiisji kao prilog uz izvještaj o sprovođenju AP za poglavlje 23.