Partije treba kažnjavati

Partije treba kažnjavati

30/01/2017

Političke partije unaprijedile su izvještavanje o radu, ali i dalje ima nedostataka, zbog čega je neophodno donijeti regulativu kojom će se urediti poslovanje političkih subjekata, smatraju u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI).

Član Senata DRI, Nikola Kovačević, naveo je da bi trebalo razmisliti o izricanju administrativnih mjera u slučaju kada DRI da negativno mišljenje na izvještaj političkih partija, kao i o uvođenju obaveze saslušanja odgovornih lica u nadležnom skupštinskom odboru.

„Administrativne mjere može i treba da izriče Agencija za sprječavanje korupcije (ASK), shodno svojim nadležnostima“, saopštio je Kovačević na Vajber čatu CDT-a.

On je ukazao da DRI, prilikom svake revizije, provjerava da li se realizuju preporuke koje su date prethodne godine, što je jedan od kriterijuma koji utiče na određivanje revizorskog mišljenja.

Kovačević je podsjetio da je DRI do izmjene Zakona, kada je vršila nadzor nad sprovođenjem Zakona, podnosila prekršajne prijave.

Kovačević (Foto: DRI)

„Novim Zakonom to je prešlo u nadležnost ASK-a i mi ih redovno obavještavamo o utvrđenim nepravilnostima u primjeni Zakona radi podnošenja prekršajnih prijava“, kazao je Kovalević.

Kako je rekao, DRI je u dva slučaja proslijedila izvještaj nadležnom Tužilaštvu zbog utvrđenih nepravilnosti na ocjenu i mišljenje.

Kovačević je naveo da su izvještaji DRI javni, i da svako ko misli da postoji biće krivičnog djela, može da podnese krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

On je dodao da Tužilaštvo, prema njihovim informacijama, vrši izviđaj.

Kovačević nije želio da precizira koje partije su prijavljene tužilaštvu pošto je izviđaj u toku.

Milica Kovačević iz CDT-a je kazala da se stiče utisak da DRI konstatuje problem, ali da se poslije toga ništa značajno ne dešava.

Na pitanje da li je zadovoljan reakcijama nadležnih organa na nepravilnosti koje konstatuju, Kovačević je saopštio da DRI smatra da su političke partije bitno unaprijedile svoje izvještavanje.

„Naravno da postoje određeni nedostaci o čemu DRI, putem svojih izvještaja, obavještava javnost“, naveo je on.

Kovačević je objasnio da DRI ima ulogu zviždača i da je njena obaveza da upozna javnost sa utvrđenim nepravilnostima.

Na drugim državnim organima je, dodao je, da, u okviru svojih nadležnosti, eventualno preduzimaju određene mjere.

„Za efikasnije izvještavanje, a samim tim i kontrolu od DRI, neophodno je donijeti regulativu kojom će se urediti poslovanje političkih subjekata, na šta je DRI više puta ukazivala nadležnim institucijama“, smatra Kovačević.

Prema njegovim riječima, glavni problemi u finansiranju političkih subjekata su nepostojanje propisa kojim će se urediti poslovanje političkih subjekata i vođenje računovodstvenih evidencija, kao i to što zakon ne prepoznaje institut sopstvenih sredstava kao izvor finansiranja izbornih kampanja, što je široko rasprostranjena praksa u poslovanju političkih subjekata.

„Takođe postoji problem prekršajne odgovornosti političkih subjekata koji nemaju status pravnog lica. Do sada nije bila praksa da lokalne samouprave redovno izmiruju svoje obaveze prema političkim subjektima“, rekao je Kovačević.

Zašto se sopstvena sredstva koriste za kampanju? 

Predsjednica CDT-a kazala je da su partije na posljednjim izborima koristile sopstveni novac za pokrivanje troškova izborne kampanje.

Ona je kazala da Zakon jasno pravi razliku između novca za redovan rad stranaka i sredstava za troškove kampanje, kao i da ne dozvoljava da se novac za redovan rad troši za kampanju.

Upitan za stav DRI o toj praksi, Kovačević je naveo da Zakon ne poznaje i ne pominje sopstvena sredstva kao izvor finansiranja izbornih kampanja.

„Ali u obrascima Ministarstva finansija za izvještavanje o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izborne kampanje predviđena je pozicija sopstvenih sredstava, što ukazuje na neusklađenost sa Zakonom“, objasnio je Kovačević.

DRI je, prema njegovim riječima, više puta tražila da se Zakonom definiše da li su sopstvena sredstva izvor finansiranja za izborne kampanje.

Govoreći o saradnji sa ASK-om, Kovačević je saopštio da će DRI, tokom revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu, koristiti izvještaje ASK-a o kontroli prikupljenog i utrošenog novca za izbornu kampanju.

U DRI-ju smatraju da Zakon nalaže njihovu saradnju sa ASK-om i da formalni sporazumi nijesu potrebni.

Kovačević je poručio da je DRI otvorena za saradnju sa ASK-om i organizovanje zajedničke obuke.

„Činjenica je da se sopstvena koriste u izbornim kampanjama iako nijesu predviđena kao izvor finansiranja, a Zakon ih decidno ne zabranjuje. Iz tog razloga smo tražili da se definiše njihov status“, zaključio je Kovačević.