Površinska umjesto suštinske kontrole

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) mora da poboljša kapacitete zaposlenih, kako bi umjesto površinske kontrole, koju je radila u toku parlamentarnih izbora, počela sa suštinskom provjerom tačnosti podataka koje dostavljaju partije i institucije, poručeno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Direktor CDT-a, Dragan Koprivica, kazao je da jedino na osnovu provjerenih podataka, ASK može donijeti objektivne i realne zaključke.

„Neophodno je i da poveća svoju transparentnost i unaprijedi način komuniciranja sa javnošću jer je javnost ostala uskraćena za konkretne odgovore na pitanja koja su postavljena ovoj instituciji“, rekao je on na konferenciji za novinare.

CDT je analizirao Izvještaj ASK o nadzoru i kontroli finansiranja u toku kampanje za parlamentarne izbore 2016. i, kako je poručeno na konferenciji, pozdravlja napor koji je ta institucija uradila.

„Ali zaključci koje je izvela su diskutabilni i otvaraju brojne dileme o metodama i načinima kontrole koji su doveli do toga. Cilj analize je da skrene pažnju da postoji značajan prostor za napredak u svim oblastima izborne kontrole, ali i komunikacije s javnošću i da ponudi preporuke za poboljšanje“, naveo je Koprivica.

Analiza je dostupna na >>>

Nije bilo dubinske kontrole

CDT smatra da, kad je u pitanju kontrola i nadzor izborne kampanje, ASK nije radila dubinsku kontrolu i nije provjerila tačnost dijela podataka koje su joj dostavljale partije i drugi obveznici Zakona.

Takođe, naveo je Koprivica, zaključci i tvrđenja Agencije nijesu potkrijepljeni jasnim dokazima, odnosno nalazima kontrole.

„Tako, na primjer, Agencija u Izvještaju navodi da mediji u kampanji nijesu davali popuste partijama za reklamiranje i da su partije za reklamiranje na televiziji potrošile oko 940 hiljada EUR, a da su agencijama za reklamiranje na portalima i televizijama uplatile 374 hiljade, što je ukupno oko 1,3 miliona EUR. Podaci CDT-a kažu da je taj iznos oko 1,5 miliona EUR“, dodao je on.

Tim podacima, kako je kazao, raspolaže i Agencija, ali u Izvještaju ne objašnjava zašto se pojavila razlika između prijavljenih i procijenjenih troškova.

„Dodatno, nije objavila ni detalje ugovore sa media-buying agencijama preko kojih su partije plaćale reklamiranja, pa ne znamo da li su neke partije ostvarile dodatne popuste koje nijesu prijavile kao nenovčani prilog“, saopštio je Koprivica.

Kako je rekao, ASK navodi da partije nijesu prikazale troškove „rada na terenu“, a poznato je da su u kampanji iznosile podatke o hiljadama aktivista na terenu.

„Čak i ako krenemo od pretpostavke da su hiljade ljudi zaista volontirale, pitanje je kako je Agencija provjerila ovu tvrdnju partija, da li je imala uvid u ugovore o volontiranju i zašto partije nijesu platile obavezno osiguranje za volontere“, dodao je Koprivica.

Ne prikazuju stvarne troškove

U izvještaju se navodi da nijedna partija nije imala nenovčanih priloga, a to, rekao je Koprivica, u praksi znači da nijedna stranka – učesnica izbora nije dobila neki popust od dobavljača ili neku intelektualnu uslugu od simpatizera.

Koprivica je rekao da, ako se porede dešavanja u kampanji i ono što je Agencija prikazala u Izvještaju, može se zaključiti da partije ili nijesu prijavljivale sve stvarne troškove kampanje ili nijesu prijavljivale nenovčane priloge.

„Troškovi koje su partije prikazale su manji od stvarnih. I ovo je ključni problem koji Agencija mora da rješava u narednom periodu i to tako što će organizovati obuke i angažovati savjetnike u Agenciji koji će popraviti kvalitet ovog dijela njenog rada, ali i pojačati rad sa partijama radi njihovog detaljnog informisanja o obavezama i očekivanjima Agencije“, naveo je on.

  • DPS  je imala reklamni materijal na nekoliko privatnih zgrada čiju su izradu „finansirali partijski simpatizeri“. Međutim, ovi očigledni nenovčani prilozi nijesu navedeni u Izvještaju Agencije.
  • „Koalicija „Ključ“ je u kampanji pominjala istraživanje javnog mnjenja koje je rađeno za njihove potrebe, a to nijesu prikazali u izvještaju. U tom slučaju, ili nijesu prijavili taj trošak ili im je neka agencija poklonila istraživanje koje nijesu prikazali kao nenovčani prilog.
  • Socijaldemokrate su pjevaču Harisu Džinoviću za nastup na koncertu u Podgorici platile tri hiljade EUR. Poznato je da je tržišna vrijednost ovog nastupa višestruko veća, kao i da ova partija nije prijavila taj nenovčani prilog.
  • Socijaldemokratska partija je za izradu reklamnih troškova platila 250 EUR, a u kampanji je ova partija imala najmanje dva promotivna video spota i brojne video poruke, čija je realna tržišna cijena znatno veća. Što bi značilo da ni ova partija nije prijavila nenovčani prilog
  • Demokratski front je imao nekoliko spornih stavki u Izvještaju i Agencija im je uskratila finansiranje od države, ali nije do kraja precizno obrazložila svoja postupanja.

„Iako su sumnje u zloupotrebe državnih resursa bile ključna tema u izbornoj kampanji, čak je zbog toga i formirana Vlada izbornog povjeranja, u izvještaju Agencije, osim tvrdnje da nije bilo ovih zloupotreba nijesmo našli nijedan argument kojim se ovaj stav dokazuje“, rekao je Koprivica.

Kako je rekao, ASK ja očito taj stav formirala samo na osnovu podataka koji su joj dostavile institucije i drugi obveznici zakona, ali ne i kontrolom tačnosti tih podataka.

On je saopštio da se, kada je u pitanju prekoračenje prosječne mjesečne potrošnje u toku izbora, mogu se uočiti značajna odstupanja i razlike u mjesečnoj potrošnji ministarstava, tako da je Ministarstvo nauke u pojedinim mjesecima neposredno prije izbora imalo i deset puta veću potrošnju, Ministarstvo odbrane dva puta, Ministarstvo kulture dva puta, Ministarstvo za informaciono društvo dva puta, Ministarstvo saobraćaja preko 30 odsto.

„Iz Izvještaja Agencije nije moguće dobiti detaljnije informacije o razlozima za ove promjene. Umjesto toga Agencija ove pojave obrazlaže „ranije preuzetim obavezama institucija“, što otvara sumnje u moguće zloupotrebe“, rekao je Koprivica.

Prema podacima CDT-a, više od 60 odsto analitičkih kartica je u kampanji objavljeno sa nepotpunim informacijama odnosno nedovoljno preciznim podacima o tome za koju svrhu je novac uplaćen.

Nisu kontrolisali ni socijalna davanja

Kako je saopšteno, izostala je i kontrola socijalnih davanja, iako su ona jedna od najčešće spominjanih izbornih zloupotreba, jer je Agencija kontrolisala samo obavezu objavljivanja podatka.

„Naši podaci kažu da su jednokratne socijalne pomoći opština mjesec dana pred izbore bile su značajno povećane, što se može vidjeti i iz Izvještaja, ali nema podataka o tome da li su ova sredstva namjenski utrošena iako je 11 opština kontrolisano“, dodao je Koprivica.

Iz CDT-a je ocijenjeno da Agencija u narednom periodu mora uložiti značajan napor da unaprijedi postojeći sistem komunikacije koji će biti bolje planiran, pravovremen, sadržajan i moderan.

Kako je poručeno, neophodno je da Agencija spriječi praksu partija da za kampanju koriste sopstvena sredstva – novac sa drugih računa ili sredstva koja dobijaju iz budžeta za redovan rad.

Odobravanje takvog postupanja, kako je poručeno, dovodi u neravnopravan položaj partije koje nemaju parlamentarni status.

U Zakonu postoji jasna podjela na sredstva koje partije dobijaju za redovan rad i ona za izbore, da bi kontrola finansiranja bila kvalitetnija i da bi se izborni troškovi ograničili.

Iz CDT-a su kazali da, iako je Agencija u Izvještaju uočila da postoje nejasnoće i nedostaci u praktičnoj primjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i dala niz preporuka za njegovu izmjenu, nema podataka o tome da li je ASK uputila bilo kakvu inicijativu Skupštini.

Na pres konferenciji je predstavlja mapa izbornih rezultata >>