OIK proglasila nezakonite liste

Opštinska izborna komisija u Andrijevici utvrdila je i proglasila tri izborne liste za izbor odbornika koje ne ispunjavaju zakonske uslove koji se odnose na rodnu ravnopravnost.

Prema Zakonu, na izbornoj listi mora najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola, i među svaka četiri kandidata mora biti najmanje po jedan kandidat pripadnik manje zastupljenog pola.

Liste SNP-a, DPS-a i DEMOS-a ne ispunjavaju uslove propisane Zakonom.

Iako imaju najmanje jednu ženu među svaka četiri kandidata za odbornike, ove liste ne ispunjavaju uslov od najmanje 30% žena na listi.

Liste SNP-a i DPS-a imaju po 31 kandidata, od čega po 7 žena, što je 22,6%. Lista DEMOS-a ima 21 kandidata, od čega 6 žena, što je 28,6%.

OIK Andrijevica je bila dužna da pozove ove liste da otklone nedostatke, te da odbije proglašenje izborne liste ukoliko nedostaci nijesu otklonjeni.

Međutim, OIK Andrijevica je postupila suprotno Zakonu, proglasila ove liste, i utvrdila zbirnu izbornu listu 23. septembra.

Pozivamo Državnu izbornu komisiju (DIK) da hitno reaguje, u skladu sa Zakonom, i da uputstvo OIK Andrijevica kako da ispravi ovu nezakonitost, kako se ne bi doveo u pitanje legalitet lokalnih izbora..

DIK je dužna da usklađuje rad opštinskih izbornih komisija i daje uputstva u vezi primjene zakona i vrši nadzor nad njihovim radom.