DIK uskraćuje prava

DIK uskraćuje prava

27/07/2016

Prije nekoliko dana smo dobili od DIK-e službeno ovlašćenje za posmatranje parlamentarnih izbora za prvu grupu posmatrača CDT-a. Na naše iznenađenje, DIK-a je odlučila da odstupi od prakse koju primjenjuje 15 godina, i da u formi službenog ovlašćenja uvede ograničenje za posmatrače izbora, koja su suprotna zakonu i univerzalno prihvaćenim standardima za fer i demokratske izbore.

DIK-a uvodi ograničenje za posmatrače izbora, koje nije zabilježeno u dosadašnjoj praksi – da lice koje prati rad izbornih komisija može prisustvovati samo njihovim sjednicama. U realnosti, ovo znači zabranu pristupa bitnim radnjama u izbornom procesu: provjeri potpisa i potvrđivanju izbornih lista, štampanju, preuzimanju i distribuciji izbornog materijala, obukama za izbornu administraciju, nadgledanju važnih izbornih radnji u opštinskim izbornim komisijama, naročito u izbornoj noći.

Zakon o izboru odbornika i poslanika propisuje da ovlašćeni predstavnici domaćih nevladinih organizacija mogu pratiti kompletan tok izbora i rad organa za sprovođenje izbora. Ova zakonska odredba je u skladu sa međunarodnim standardima za fer izbore, Kopenhaškim dokumentom, i standardima i preporukama OSCE-a i Venecijanske komisije, koji jasno predviđaju da „posmatračima međunarodnih i domaćih organizacijama treba biti dozvoljen efektivan pristup svim izbornim postupanjima“.

Ova odluka nas je još više iznenadila ako imamo na umu činjenicu da DIK-a nije smatrala da je ovo ograničenje potrebno na lokalnim izborima u Tivtu koji su sprovedeni po potpuno istim zakonima.

Imajući da umu sve navedeno, smatramo da je DIK-a napravila ili ozbiljan previd ili je željela da uskrati stečena i zakonom zagarantovana prava posmatračima izbora.

Podsjećamo Vas da je pravo na posmatranje izbora posljednji put ograničila Savezna izborna komisija, Slobodana Miloševića, 2000. godine. Djeluje nevjerovatno da se ove prakse oživljavaju 2016. godine, u izborima čiji će demokratski kvalitet biti presudan za nastavak integracionih procesa Crne Gore.

Apelujemo na svakog člana i članicu DIK pojedinačno, da iniciraju izmijene ove odluke u pravcu omogućavanja posmatračima najšireg i neometanog pristupa svim elementima izbornog procesa.

Takođe, pozivamo na sve članice i članove privremenog radnog tijela za praćenje izbora da, u odgovarajućem postupku, hitno reaguju i spriječe pokušaj uskraćivanja prava posmatračima izbora.