VDT i CDT nastavljaju saradnju

Nakon uspješne saradnje, Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) potpisali su aneks Memoranduma o saradnji kako bi zajedničkim aktivnostima nastavili da unapređuju transparentnost ove institucije i komunikaciju sa građanima.

Saradnja VDT sa ovom nevladinom organizacijom počela je prošle godine nakon što je CDT sproveo istraživanje koje pokazalo da je transparentnost tužilaštava u Crnoj Gori na izuzetnoj niskom nivou.

Nakon tog istraživanja potpisali su Memorandum o saradnji koji je bio osnova za početak zajedničke akcije unaprijeđenja odnosa s javnošću, jačanja kapaciteta u ovoj oblasti i povećanja transprentnosti rada.

Kroz kontinuirani rad CDT i predstavnici VDT-a analizirali su nedostatke i izradili preporuke za unaprijeđenje javnosti rada i dostupnosti informacija o radu tužilaštava po uzoru na domaće i međunarodne standarde i prakse.

Prvi konkretni rezultati ove saradnje objavljeni su u julu 2015. godine kada su tužilaštva objavila 99 odsto informacija na koje ih obavezuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama, a taj rezultat je prije samo godinu bio svega 4 odsto.

Analizirajući urađeno predstavnici VDT-a i CDT-a su konstatovali da je saradnja bila jako uspješna, te da je treba nastaviti, što je konkretizovano kroz produženje Memoranduma o saradnji.

Fokus zajedničkih aktivnosti u narednoj godini biće izgradnja kapaciteta Sekretarijata Tužilačkog savjeta za odnose sa javnošću, obuke za zaposlene u tužilaštvima kako bi kvalitetnije odgovorili na sve veće zahtjeve javnosti za informacijama, kao i povećanje budžetske transparentnosti ove institucije.

Takođe, dogovoreno je da se u narednoj godini sva pozitivna iskustva, dobre prakse i međunarodni standardi koji regulišu odnose tužilaštava i javnosti, u otvorenom i participativnom procesu, sublimiraju u jedinstvenu komunikacionu strategiju koja će biti ključni dokument za dalji razvoj u ovoj oblasti.