Procedurama do boljih pregovora

Procedurama do boljih pregovora

08/07/2015

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između EU i Crne Gore pozvao je našu zemlju da usvoji posebni pravni akt koji se odnosi na pregovaračku strukturu i koji precizno definiše koja dokumenta treba objaviti i u kojoj fazi procesa pregovora.

Ovaj Odbor je jedno od tijela koje je osnovano u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore.

Odbor omogućava predstavnicima civilnog sektora sa obije strane da prate napredak Crne Gore ka EU i usvaja preporuke upućene Vladi Crne Gore i institucijama EU.

Sastanku ovog tijela (krajem juna, u Briselu) na kojem se, između ostalog, raspravljalo o transparentnosti i inkluzivnosti ovog procesa, prisustvovao je i direktor CDT-a Dragan Koprivica.

Koprivica je na sastanku pozdravio pokretanje sajta koji je posvećen procesu crnogorskog pristupanja EU, ali i preporučio Odboru da se obaveza objavljivanja važnih dokumenata reguliše odgovarajući aktom.

CDT je početkom 2013. godine u predlogu praktične politike „Pregovori o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji” predložio Vladi da usvoji odgovarajući akt, kojim će biti precizno definisano koji dokumenti, u kojoj fazi pregovora i na koji način će biti dostupni građanima.

Ipak, krajem 2013. godine iz Ministarstva vanjskih poslova iz evropskih integracija (MVPEI) saopšteno je da ne postoji potreba za tim dokumentom, posebno jer zakonodavni sistem izbjegava dupliranje procedura, zakonskih i podzakonskih odredbi.

Usvajanjem ovog dokumenta Vlada bi pokazala razumijevanje i poštovanje principa transparentnosti odnosno principa dobrog upravljanja prema kojem sva pravila treba da budu poznata unaprijed.

CDT još jednom poziva Vladu da usvoji preporuku ovog važnog tijela i da pokrene procedure donošenja ovog dokumenta.