Civilno društvo za dobro upravljanje i antikorupciju

Opis:

Projekat je za cilj ima izgradnju kapaciteta nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope za izradu analiza, sprovođenje monitoringa i zastupanje politika, mjera i reformi u oblasti dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije. U okviru ovog projekta promovisan je dijalog između državnih institucija i NVO, a radilo se i na unapređenju ambijenta za razvoj građanskog aktivizma na regionalnom i državnom nivou.  Projektom je formirana i koalicija od 17 NVO iz Jugoistočne Evrope temeljena na zajedničkoj Strategiji i Akcionom planu.

Period realizacije projekta:

2013. – 2014. godine, 2018. – 2022.

Donator:

Delegacija EU u Crnoj Gori

Sajt:

www.seldi.net

Centar za demokratsku tranziciju