Srediti stare imovinske kartone

Srediti stare imovinske kartone

08/09/2016

Iako je Agencija za sprječavanje korupcije ove godine uvela nove forme, desetine hiljada podataka u imovinskim kartonima funkcionera koji su funkciju obavljali u posljednjih deset godina i dalje su u neadekvatnom formatu, nejasni su i neprecizni.

Zato je tim CDT-a napravio veb sajt www.konfliktiinteresa.me gdje su predstavljeni imovinski kartoni članova Vlade koji daju prikaz finansijskog stanja donosioca odluka.

Ovaj sajt može biti premijer Agenciji za sprječavanje korupcije kako da javnosti omogući kontrolu i poređenje prihoda i imovine funkcionera.

CDT smatra da je od izuzetne važnosti da se svi imovinski kartoni, unazad 10 godina, sačuvaju i predstave javnosti kako bi se dobio bolji uvid i preciznija slika o tome da li se i koliko se povećala imovina funkcionera u CG za vrijeme obavljanja funkcije.

Podsjećamo da se odgovorno obavljanje funkcija ogleda i u tome da li funkcioneri u zakonskom roku i u propisanoj formi prijavljuju stvarno stanje imovine.

Takođe, primjeri političke korupcije i sukoba interesa dodatno urušavaju, ionako lošu percepeciju građana o nosiocima vlasti (83% građana se slaže sa tvrdnjom da osobe na vlasti traže brzo lično bogaćenje).

Više informacija možete naći na goo.gl/VudWa9