Odbor da sasluša čelnike ASK

Odbor da sasluša čelnike ASK

15/08/2016

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) zatražio je od skupštinskog Odbora za praćenje primjene izbornih zakona da organizuje saslušanje predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije (ASK).

Direktor CDT-a Dragan Koprivica je u inicijativi podsjetio da je ta organizacija od raspisivanja izbora pratila da li pojedine institucije objavljuju podatke o potrošnji javnih sredstava.

“Rezultati našeg monitoringa nijesu ni ohrabrujući niti zadovoljavajući iako je od početka procesa primijećeno poboljšanje u broju instutucija koje su objavljuju podatke”, dodao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, ključni nalazi istraživanja CDT u prvom mjesecu primjene zakona su da značajan broj institucija ne objavljuje analitičke kartice i putne naloge koje su obavezni zakonom, da kvalitet objavljenih dokumenata značajno varira pa veliki broj institucija ne navodi svrhu plaćanja u objavljenim analitičkim karticama.

Kako je kazao, ni značajan broj institucija ne poštuje zakonske obaveze kad je u pitanju objavljivanje izvoda iz državnog/lokalnog trezora i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve i socijalnih davanja.

CDT je, kako je rekao Koprivica, ukazao ASK-u na 218 slučajeva kršenja zakona, 200 zbog neobjavljivanja putnih naloga i analitičkih kartica i 18 zbog neobjavljivanja budžetske rezerve i socijalnih davanja.

“Ovi podaci su zabrinjavajući ako se ima na umu da obveznika ovog zakona ima višestruko više nego što je to naš uzorak. ASK nam je saopštila da je pokrenula veliki broj postupaka protiv institucija koje krše zakon, pa bi bilo značajno dobiti detaljne podatke o prekršiocima zakona”, naveo je Koprivica.

U CDT- u, kako je kazao, smatraju da je neophodno saslušati predstavnike ASK-a, dobiti informacije o pokrenutim postupcima i energično djelovati u skladu sa zakonskim nadležnostima Odbora.

“Smatramo da bi ova inicijativa Odbora, na početku njegovog rada, doprinijela kvalitetnijoj implementaciji zakona a time i boljim uslovima za buduće parlamentarne izbore”, poručio je Koprivica.