Svako ima pravo da pristupi informacijama koji su u posjedu državnih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja (Ustav CG). Građani informacije od javnog interesa mogu tražiti: svim državnim institucijama, lokalnim samoupravama, ustanovama, preduzećima čije je vlasnik država i koje je ona osnovala, kao i pravnim licima čiji se rad većim dijelom finansira iz budžeta. Nakon slanja zahtjeva institucija je dužna da ti u roku od 15 dana dostavi rješenje kojim se odobrava/neodbrava pristup traženim informacijama, kao i da te obavjesti da li je potrebno uplatiti troškove postupka. Tri dana nakon dostavljanja rješenja/uplate troškova institucija je dužna da ti dostavi traženu informaciju.