Vizija

CDT je nevladina organizacija koja kroz razvoj i podsticanje dijaloga, edukaciju političkih aktera, istraživanje, zagovaranje i monitoring institucija, procesa i politika, radi na unapređenju demokratije u Crnoj Gori koju odlikuju poštena i odgovorna vlast, dinamično civilno društvo, kao i aktivni i informisani građani.

Crna Gora kao građansko društvo, društvo znanja i jednakih šansi, zasnovano na demokratskim vrijednostima i tekovinama.

   

Centar za demokratsku tranziciju