Organi

SKUPŠTINA je najveći organ CDT-a i čine je svi članovi/ice organizacije. Na redovnim ili vanrednim sjednicama, koje su javne, Skupština donosi Statut, usvaja plan rada i razvoja i finansijski izvještaj organizacije. Takođe, bira članove/ice Upravnog i Nadzornog odbora. Redovna Skupština se održava jednom godišnje (u periodu od 1. aprila do 15. maja).

Članovi/ce Skupštine su:

 • Aida Ramusović
 • Aleksandar Perović
 • Ana Kovačević – Kadović
 • Ana Peković
 • Anđelija Lučić
 • Biljana Pejović
 • Biljana Jovanović
 • Bojan Baća
 • Bojan Božović
 • Bojan Spaić
 • Bojan Tešić
 • Damir Krpuljević
 • Darko Blagojević
 • Darko Ivanović
 • Dragan Koprivica
 • Dražen Žujović
 • Đorđije Brkuljan
 • Ivana Drakić
 • Katarina Jović – Martinović
 • Marina Božović
 • Milica Bogdanović
 • Milica Kovačević
 • Milivoje Krivokapić
 • Milovan Papić
 • Milanka Jokanović
 • Milana Čabarkapa
 • Miroslav Šćepanović
 • Tamara Bulajić
 • Tatjana Koprivica
 • Zoran Rakočević

NADZORNI ODBOR (NO) je tročlani organ CDT-a koji bira Skupština na period od dvije godine. Članovi/ice ne smiju biti zaposleni u organizaciji niti od CDT-a primati bilo kakav oblik finansijske pomoći. Ovaj organ nadzire poslovanje i korišćenje imovine i finansija CDT-a, tumači Statut i nadzire njegovu primjenu. Takođe, daje saglasnost na predlog odluke Upravnog odbora o visini članarine, kao i mišljenja, savjete i preporuke u vezi sa predmetima sukoba interesa i utvrđivanja nadležnosti organa organizacije. Članovi/ice ovog organa nadziru izvršavanje odluka organa CDT.

Članovi/ice NO su:

 • Ana Kovačević-Kadović
 • Katarina Jović -Martinović
UPRAVNI ODBOR (UO) je organ CDT-a koji donosi strateške odluke u organizaciji. Pet članova/ica UO su zaduženi za upravljanje poslovima kojima se obezbjeđuje efikasna primjena plana rada i razvoja organizacije odnosno uspješno ostvarivanje aktivnosti u vezi sa njenim ciljevima i djelatnostima. Članove/ice UO koje bira Skupština na period od dvije godine odlučuju o formiranju radnih tijela organizacije. Oni podnose Skupštini na usvajanje plan rada i razvoja CDT-a, kao godišnji izvještaj o radu i o finansijama organizacije.
UO čine:
 • Milica Kovačević (predsjednica)
 • dr Tatjana Koprivica (zamjenica predsjednice)
 • mr Aida Ramusović
 • mr Bojan Božović
 • dr Bojan Spaić

Centar za demokratsku tranziciju