Organi

SKUPŠTINA je najveći organ CDT-a i čine je svi članovi/ice organizacije. Na redovnim ili vanrednim sjednicama, koje su javne, Skupština donosi Statut, usvaja plan rada i razvoja i finansijski izvještaj organizacije. Takođe, bira članove/ice Upravnog i Nadzornog odbora. Redovna Skupština se održava jednom godišnje (u periodu od 1. aprila do 15. maja).

Članovi/ce Skupštine su:

 • Aleksandar Perović
 • Anđelija Lučić
 • Biljana Papović
 • Bojan Spaić
 • Darko Blagojević
 • Darko Ivanović
 • Dragan Koprivica
 • Đorđije Brkuljan
 • Katarina Jović – Martinović
 • Milica Bogdanović
 • Milica Kovačević
 • Milivoje Krivokapić
 • Milovan Papić
 • Milanka Jokanović
 • Miroslav Šćepanović
 • Tatjana Koprivica
UPRAVNI ODBOR (UO) je organ CDT-a koji se stara o upravljanju poslovima kojima se obezbjeđuje efikasno sprovođenje plana rada i razvoja organizacije, odnosno uspješno ostvarivanje aktivnosti u vezi sa ciljevima i djelatnostima. Članove/ice UO koje bira Skupština na period od dvije godine odlučuju o formiranju radnih tijela organizacije. Oni podnose Skupštini na usvajanje plan rada i razvoja CDT-a, kao godišnji izvještaj o radu i o finansijama organizacije.

Članovi Upravnog odbora:

 • Milica Kovačević, predsjednica
 • Tatjana Koprivica, zamjenica predsjednice
 • Bojan Spaić, član
 • Boban Batrićević, član