Akti

Statut CDT-a je najvažniji akt organizacije kojim se uređuje naziv i sjedište ove NVO, unutrašnja organizacija, organi upravljanja i kontrole, njihove nadležnosti, kao i način izbora njihovih članova.

Statutom su propisani ciljevi i djelatnosti organizacije, način finansiranja, prestanak rada i raspolaganje imovinom, kao i mnoga druga pitanja koja su od značaja za djelovanje i rad CDT-a.

 
Imenovanje zastupnika 
Rješenje o registraciji

Centar za demokratsku tranziciju