Praćenje procesa pristupanja Crne Gore EU – Dokle smo stigli?

Opis: Cilj projekta je praćenje i jačanje procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju kroz analizu, monitoring i zagovaranje.

Takođe, cilj je da se proširi i osnaži participacija civilnog društva u kreiranju, implementaciji i monitoringu javnih politika na svim nivoima kao i da se poveća nivo informisanja javnosti i drugih ciljnih grupa o EU integracijama.

Period realizacije projekta: 15.10.2016. – 14.11.2017.

Donator: Balkanski fond za demokratiju (BTD)

Centar za demokratsku tranziciju