Inicijativa za otvoreno sudstvo

Opis: Centar za demokratsku tranziciju realizuje ovaj projekat sa Udruženjem sudije Crne Gore, Civis Diversus, Centrom kreativnih vještina, Centrom za proučavanje demokratije iz Bugarske i Srpskim udruženjem za pravnu i socijalnu filozofiju.

Projekat je inspirisan nedostatkom transparentnosti i otvorenosti pravosudnog sistema, slabom informisanošću javnosti o mehanizmima i sredstvima za obraćanje sudovima, pritužbama ili dobijanju informacija, kao i činjenicom da nevladine organizacije nisu dovoljno uključene u istraživanje, praćenje i zagovaranje za različite aspekte reforme pravosuđa.

Opšti cilj projekta je podrška demokratizaciji i integraciji Crne Gore kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u reformi pravosuđa.

Rezultati projekta su usmjereni na ispunjavanje dva specifična cilja: 1) povećanje transparentnosti sudova, otvorenosti i komunikacije sa građanima i

2) izgradnja kapaciteta aktera civilnog društva za praćenje i analiziranje rada sudova.

Period realizacije projekta: 01.01.2016-31.12.2017.

Donator: Evropska Unija u okviru programa IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro

Sajt: : www.infosud.me

Centar za demokratsku tranziciju